Vítame Vás na našej stránke!

 

Nové logo školy, navrhnuté k 25.výročiu založenia školy

 

 

 

 V N Ú T O R N Ý   P O R I A D O K  Š K O L Y

             Základná škola Drábova 3, Košice

 

 

     Riaditeľstvo ZŠ vydáva tento  vnútorný poriadok pre žiakov školy, ktorý  je platný od 1.9.2011.

     Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich páv. Zároveň má však povinnosť riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku.

 

 

Tento školský poriadok upravuje nasledujúce oblasti:

 

I.         Dochádzka do školy

II.        Správanie sa žiakov na vyučovaní a po skončení vyučovania

III.       Správanie sa žiakov cez prestávky

IV.       Správanie sa žiakov v zariadení školského stravovania

V.        Osobitné pokyny na ochranu  zdravia a majetku školy

VI.       Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, učebné pomôcky a učebnice

VII.      Správanie sa žiakov v záujmových krúžkoch, na výletoch, exkurziách, brigádach,

             športových akciách, na súťažiach a na iných mimoškolských akciách organizovaných

             školou alebo  ktorých sa škola zúčastňuje

VIII.     Správanie sa žiakov mimo školy

IX.       Odmeny a výchovné opatrenia

X.        Povinnosti týždenníkov a žiakov zodpovedných za šatňové skrine

XI.       Práva žiaka a rodiča

 

I. Dochádzka do školy

 

1.   V škole a na verejnosti sa žiaci správajú v súlade so zásadami slušného správania. Zdravia sa vhodným pozdravom.

2.   Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Vstup do školskej budovy je povolený od 7.45 hod.

-    Žiaci navštevujúci školský klub detí môžu využiť rannú družinu, pričom príchod do rannej družiny je povolený v čase od 6.00 hod. do 7.25 hod.

-   Žiak prichádza do svojej triedy včas, najneskôr päť minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie. Žiaci prichádzajú do budovy školy určenou vstupnou bránou.

-    Skorší odchod z vyučovania zapíše zákonný zástupca do zošita na vrátnici.

-    Malé prestávky trvajú 10 minút, počas nich žiaci zotrvávajú v triedach.

-   Veľká prestávka je po 2. vyučovacej hodine, trvá 20 minút. Počas nej sa žiaci pohybujú na chodbách, v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

-   Prestávku žiaci využívajú na prípravu učebníc a pomôcok, ktoré budú potrebovať na vyučovacej hodine.

-   Pri prechode do odborných učební alebo telocvične sa žiaci presúvajú za sprievodu vyučujúceho.

3.   Žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy, len so súhlasom triedneho učiteľa a v sprievode zákonného zástupcu.

4. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržujú pred školou. Správajú sa tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov.

5.  Žiak chodí do školy v čistom a veku primeranom oblečení, slušne upravený, nenalíčený, s čistými, nenalakovanými nechtami. Do školy nenosí vyzývavé oblečenie /odhalené brucho, neprimeraný výstrih, neprimeraná dĺžka sukne/, nevhodnú obuv /topánky s kolieskami/ a výstredné účesy. Je zakázané mať v škole piercing a gélové nechty.  Má prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, hygienické s pevnou podrážkou, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole.

6.   Pred vstupom do školy si žiak vyčistí obuv, vypne mobilný telefón, v šatni sa prezuje a nepotrebný odev si odloží.

7.   Uvoľnenie žiaka :

      -  z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci a oznámi to triednemu učiteľovi

      -  na jeden deň uvoľní žiaka triedny učiteľ

      - na viac ako jeden deň uvoľní žiaka riaditeľka školy po konzultácii s triednym učiteľom. Zákonný   zástupca žiaka požiada riaditeľku školy o uvoľnenie v písomnej forme.

8. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka,

lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľky školy.

9.   Neprítomnosť  žiaka  v  škole   ospravedlňuje   jeho  zákonný zástupca. V  niektorých prípadoch, najmä ak ide  o  častú  neprítomnosť žiaka v škole, môže  škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť  žiakovej  neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie predloží  žiak  alebo  zákonný zástupca do troch dní od nástupu žiaka do školy.

10.  Ak  neprítomnosť  žiaka  trvá  viac  ako 5 dní po sebe nasledujúcich, vždy sa vyžaduje lekárske ospravedlnenie potvrdzujúce odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

11. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti – najneskôr do 24 hodín.

12.  Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. Takéto prípady rieši triedny učiteľ v spolupráci s riaditeľkou školy podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

13.  Koniec vyučovania je stanovený rozvrhom hodín alebo mimoriadnym pokynom na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať triedu v poriadku, vyložiť všetky stoličky, zatvoriť okná a vodovodné kohútiky. Pod dozorom učiteľa žiaci odchádzajú z triedy do šatne alebo na obed.

14.  Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania v triede, v budove školy ani areáli školy.

15.   Na popoludňajšie vyučovanie alebo záujmový krúžok, prichádzajú žiaci 5 minút pred jeho začiatkom a čakajú vyučujúceho pri vrátnici. Žiakov, ktorí sú v ŠKD, vyzdvihne vyučujúci alebo vedúci krúžku osobne v príslušnom oddelení. Po ukončení činnosti, odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúceho k hlavnému vchodu. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, vyučujúci odvedie do príslušného oddelenia ŠKD.

16.   Žiakom nie je dovolené nosiť do školy akékoľvek predmety, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie alebo majú veľkú cenu. Škola neručí za stratu alebo poškodenie týchto predmetov.

17.   Žiakom je zakázané mať počas vyučovania zapnutý mobilný telefón. Žiak je povinný vypnúť MT pred vstupom do školy, aktivuje si ho až po opustení budovy školy. Podobné zásady platia i pre používanie iných prístrojov / napr. MP 3/, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Pri porušení týchto zásad žiak mobilný telefón alebo iný prístroj odovzdá vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, ktorý ich vráti zákonnému zástupcovi žiaka.

18.   Žiaci si môžu dať prostredníctvom triedneho učiteľa poistiť osobné veci.

 

II. Povinnosti žiakov, správanie sa žiakov na vyučovaní a po skončení vyučovania

 

1. Žiak prichádza na vyučovanie včas a pripravený. Veci potrebné na vyučovanie si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v školskej taške.

2. Do školy je žiak povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Podobne nie je prípustné nosiť do školy bezdôvodne väčšiu sumu peňazí a cenné veci. Pri odcudzení týchto vecí neberie škola na seba zodpovednosť a nebude robiť opatrenia. Drahé predmety nosia žiaci na vlastnú zodpovednosť.

3.   Žiak má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor. Ak sa chce niečo spýtať alebo odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.  Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne.

4. Žiak má dopredu upozorniť vyučujúcich na prípadné prekážky pri plnení školských povinností . Ak sa žiak nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a zdôvodní  svoju nepripravenosť.

 5.   Žiak si má vybrať taký spôsob prípravy na vyučovanie, aby získal čo najlepšie hodnotenie. Ak má žiak dojem, že jeho hodnotenie známkou nebolo úmerné jeho vedomostiam, môže sa slušne opýtať vyučujúceho a požiadať ho o komentár.

6.  Žiaci sa v škole pohybujú len pod dozorom pedagogických pracovníkov. Na vyučovanie mimo triedy (telesná výchova, technická výchova a iné) čakajú podľa pokynov vyučujúceho, presúvajú sa na miesto vyučovania jedine pod jeho dozorom podľa jeho pokynov.

7.  Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov. Nenašepkáva, nedopisuje školské ani domáce úlohy. Zadané domáce úlohy z predchádzajúcich dní nie je dovolené písať v škole.

8.   Ak učiteľ osloví žiaka (vyvolá ho k tabuli), žiak sa postaví a odpovedá na otázky učiteľa. Učiteľ si môže zvoliť aj inú formu vyučovacej hodiny, kedy žiaci pri odpovediach nevstávajú, rozprávajú sa s učiteľom aj bez  jeho vyzvania , komunikujú so spolužiakmi i s učiteľom uvoľnenou formou. Tento spôsob vyučovania je učiteľ povinný oznámiť žiakom pred začiatkom vyučovacej hodiny, najneskôr však na začiatku vyučovacej hodiny. Spôsob komunikácie ako i priebeh a pravidlá vyučovacej hodiny určí vyučujúci na začiatku vyučovacej hodiny.

9.  Žiak je povinný na vyučovanie telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor podľa pokynu vyučujúceho. Ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie os TV, predloží rodič riaditeľke školy písomnú žiadosť spolu s odporúčaním lekára. Ak žiak nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, prinesie ospravedlnenie od lekára a predloží ho učiteľovi TV.

10. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn učiteľa. Žiaci nezdravia (nevstávajú) na hodinách VV, TV, TCHV a HV a pri písaní kontrolných prác.

11.  Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa správajú zdvorilo a pri stretnutí sa slušne zdravia. Oslovenie učiteľov,  vychovávateliek a správnych zamestnancov je: pán, pani.

12.   Žiak sa zdvorilo správa aj k svojim spolužiakom, je k nim tolerantný, nepoužíva vulgarizmy, fyzické a psychické násilie, chráni zdravie svoje i svojich spolužiakov.

13.  Žiaci sa správajú k sebe ohľaduplne, slušne a taktne. Fyzické násilie, šikanovanie ale i urážanie, vysmievanie a ponižovanie osobnosti žiaka bude chápané ako porušovanie školského poriadku. 

14.   Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto, očistiť ho od odpadkov, vyložiť stoličku. Týždenníci zotrú na mokro tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú vodovodné kohútiky. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod dozorom učiteľa odchádzajú do šatne alebo na obed.

15.   Žiaci sa nesmú bezdôvodne, bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania  v triede, ani budove školy.

 

 

 

III. Správanie sa žiakov cez prestávky

 

1. Žiak má právo cez prestávku na oddych a na konzumáciu jedla a nápojov. Právo na oddych majú aj ostatní spolužiaci. Preto žiak nie je nadmieru hlučný, nepôsobí na ostatných spolužiakov rušivo.

2. Počas prestávky žiak rešpektuje pokyny dozor konajúceho učiteľa a zároveň sa pripravuje na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

3. Počas malých prestávok žiaci zostávajú v triede. Akékoľvek problémy riešia prostredníctvom dozor konajúceho učiteľa.

V prípade priaznivého počasia počas veľkej prestávky môžu žiaci na základe pokynu vyučujúceho vychádzať z tried do určených častí areálu školy.

4. Počas prestávok sa žiaci pohybujú chôdzou, pri všetkých úkonoch a aktivitách dbajú na bezpečnosť svoju a svojich spolužiakov.

 

IV. Správanie sa žiakov v zariadení školského stravovania /ZŠS/

 

1. Žiak má právo stravovať sa v ZŠS.

2. V ZŠS sa žiak zdržiava jedine počas vydávania stravy, v čase nevyhnutnom pre konzumáciu stravy.

3. V ZŠS sa pohybujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú, ostatní žiaci, ak chcú, čakajú na stravujúcich sa žiakov mimo budovy. Toto ustanovenie neplatí, v prípade, že žiaci majú v daný deň vyučovanie aj po konzumácii obeda.

4. V jedálni sa žiak správa slušne, nepredbieha sa, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí zariadenie jedálne, príbor a ďalší inventár.

5. Žiak dodržiava pokyny dozor konajúceho učiteľa, iných učiteľov a vychovávateľov.

6. Žiak rešpektuje nariadenia a pokyny vedúcej ZŠS ako i kuchárok.

7. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode od stola zasunie stoličku.

 

V. Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku školy

 

1. Akékoľvek poranenia, ktoré sa vyskytli žiakovi počas vyučovania alebo pri mimoškolskej akcii usporadúvanej  školou, okamžite hlási vyučujúcemu.

2. V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, neprichádza do školy, ostáva doma a navštívi v doprovode rodiča lekára. Ak  ide o jeden deň donesie písomnú žiadosť o ospravedlnenie neprítomnosti od zákonného zástupcu v zmysle pravidiel uvedených v článku I.

3.  Žiak chodí do školy čistý, upravený, vkusne oblečený primerane svojmu veku.  Má prezuvky,  ktoré by mali byť pohodlné, hygienicky nezávadné, s pevnou podrážkou, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole a neznečisťovať podrážkou podlahu.  Ako prezuvky žiak nepoužíva športovú obuv.

4.   Každý žiak má mať  v triede vlastný uterák, mydlo, toaletný papier. 

5.  Je prísne zakázané nosiť do školy, prechovávať, používať  alebo rozširovať drogy, cigarety, alkohol, iné omamné látky ohrozujúce zdravie ako i predmety ohrozujúce zdravie. Akékoľvek podozrenie je povinný každý pedagóg prešetriť.

6.  V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Opustiť školu môže len v doprovode privolaného zákonného zástupcu alebo ním určenej osoby .

7.  K ochrane zdravia patrí aj vhodné správanie sa voči spolužiakom a dospelým osobám. Je prísne zakázané šikanovanie, psychické a fyzické násilie, ponižovanie osobnosti žiaka. Šikanovanie je trestný čin a v prípade zistenia bude oznámené rodičom a polícii. 

8. Pri akomkoľvek zistení činnosti uvedených v bode 8, je žiak povinný oznámiť to pedagogickému pracovníkovi školy  alebo vedeniu školy.

9.  Zakazuje sa poškodzovať zariadenie a výzdobu školy. Pri zistení úmyselného poškodenia školského majetku alebo výzdoby školy, bude škola vymáhať od rodičov náhradu škody.

10.  Žiakom sa zakazuje v škole a v areáli školy hrať hazardné hry.

11. Žiakom sa prísne zakazuje šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, učebné pomôcky a učebnice

 

1. Zariadenie tried, steny, lavice, školské stoličky, tabuľa, skrinky, odpadový kôš, učebné pomôcky, obrazy a iný inventár školy sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným žiakom na viac rokov. Preto sú žiaci povinní ich šetriť.

2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy, školských potrieb, školských pomôcok a učebníc spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný zástupca žiaka.

3. Manipulovať so žaluziami,  oknami,  vypínačmi ako i s iným zariadením triedy môže žiak len so súhlasom vyučujúceho.

4. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, neničí školské lavice, školské stoličky ani zariadenia, steny a podlahu v triede a škole. Šetrne zaobchádza s učebnicami, pomôckami a školským zariadením. Ak úmyselne zničí zariadenie školy, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí škodu a bude niesť následky za porušenie školského poriadku.

5. Žiaci sú povinní šetriť učebnice, odporúča sa nosiť ich do školy obalené. Akékoľvek poškodenie učebnice  alebo jej stratu hradí zákonný zástupca žiaka.

6. Žiak sa pohybuje v budove školy len v čase nevyhnutnom pre vyučovanie a mimoškolské aktivity usporadúvané  školou alebo s povolením školy.  Žiak je povinný šetriť areál školy, budovy, športoviská, rastliny.

 

VII. Správanie sa žiakov v záujmových krúžkoch, na výletoch, exkurziách, športových akciách, na súťažiach a na iných mimoškolských akciách organizovaných školou, alebo  ktorých sa škola zúčastňuje

 

 1. Na mimoškolských aktivitách školy sa zúčastňujú žiaci, len ak majú o ne záujem. Povinná účasť je na krúžkoch alebo nepovinných predmetoch, do ktorých sa  žiak prihlásil dobrovoľne na základe prihlášky.

2. Na mimoškolských aktivitách sa môžu zúčastňovať len žiaci, u ktorých je záruka disciplinovaného správania sa, bezpodmienečného dodržiavania pokynov učiteľa. Preto si  učiteľ alebo vedúci záujmových krúžkov  žiakov vyberá.

3. Akákoľvek akcia mimo školy je organizačne náročná a vytvára zväčšené predpoklady pre možné zdravotné ohrozenie žiaka.  Je nevyhnutné dodržiavať každý príkaz pedagogického pracovníka na akcii.

4. Pre všetky mimoškolské aktivity platia všetky ustanovenia školského poriadku.

 

 

VIII. Správanie sa žiakov mimo školy

 

1. Za správanie sa žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.

2. Aj na verejnosti žiak reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne ku zamestnancom školy, k dospelým osobám, ku spolužiakom a ostatným ľuďom.

3. Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení svojich problémov mimo školy alebo súvisiacich s prípravou na vyučovanie.

4. Žiak má právo informovať učiteľa o možných prekážkach svojej prípravy na vyučovanie , ako aj o iných problémoch.

 

IX. Odmeny a výchovné opatrenia

 

1. V prípade porušenia školského poriadku, ale aj inej legislatívy platnej v Slovenskej republike môže škola pristúpiť k udeleniu výchovného opatrenia.

2. Výchovné opatrenie vo forme napomenutia a pokarhania má za cieľ upozorniť žiaka a jeho zákonného zástupcu na porušenie školského poriadku a neplnenie si povinností a hrozbu zníženej známky zo správania v budúcnosti. Zároveň je cieľom týchto výchovných opatrení motivovať žiaka k zlepšeniu správania, dodržiavaniu školského poriadku a plneniu si školských povinností.

3. Okrem iných foriem porušenia školského poriadku a neplnenia si školských povinností bude žiakovi udelené výchovné opatrenie vo forme napomenutia alebo pokarhania, prípadne  zníženie známky zo správania v nasledovných prípadoch:

-    v prípade jednej až štyroch neospravedlnených hodín v priebehu jedného školského polroka: pokarhanie triednym učiteľom

-  v prípade piatich až dvanástich neospravedlnených hodín v priebehu jedného školského polroka: pokarhanie riaditeľom školy

-    v prípade viac ako dvanástich neospravedlnených hodín v priebehu jedného školského polroka: znížená známka zo správania

-    v prípade viac ako pätnástich neospravedlnených hodín v priebehu jedného školského polroka: znížená známka zo správania, oznámenie príslušným úradom v zmysle platnej legislatívy s dôsledkami v zmysle legislatívy

-    po piatich zápisoch o porušení školského poriadku do zošita pedagogického pozorovania počas jedného školského polroka: napomenutie triednym učiteľom /priebežne/

-   po ďalších piatich zápisoch o porušení školského poriadku do zošita pedagogického pozorovania počas jedného školského polroka: pokarhanie triednym učiteľom /priebežne/

-  po ďalších troch zápisoch o porušení školského poriadku do zošita pedagogického pozorovania počas jedného školského polroka: pokarhanie riaditeľom školy /priebežne/

-  v prípade závažných priestupkov, ako krádež, ublíženie na zdraví, podvod, falšovanie dokladov, potvrdení, známok, úmyselné poškodenie majetku školy, prechovávanie a konzumácia drog, alkoholu a cigariet v priestoroch školy a v priestoroch areálu školy, šikanovanie a podobne nasleduje znížená známka zo správania

4. Výchovným opatrením je aj odmena žiaka vo forme pochvaly.

5. Pochvala triedneho učiteľa je odmenou za zodpovedný prístup žiaka k školským povinnostiam.

6. Pochvala riaditeľom školy je odmenou za účasť žiaka na mimoriadnych aktivitách v prospech školy, za úspešnú reprezentáciu školy a za mimoriadny výkon žiaka.

7. Pochvaly sa udeľujú na základe návrhu triedneho učiteľa a riaditeľa školy.

8. V prípade možností školy môžu byť súčasťou pochvaly i vecné ceny.

 

X. Povinnosti týždenníkov a žiakov zodpovedných za šatne /šatňové skrine/

 

1. Týždenníkov na daný týždeň určí triedny učiteľ.

2. Týždenníci dohliadajú na poriadok v triede, zabezpečujú pomôcky pre vyučovanie.

3. Cez veľkú prestávku vetrajú triedu, pripravia tabuľu a pri prvom zvonení zatvoria okná.

4. Prichádzajú do školy skôr, prezrú triedu, dajú do poriadku tabuľu, pripravia handru, špongiu, kriedu a stôl.

5. Po vyučovaní odchádzajú týždenníci poslední. Zistené závady hlásia triednemu učiteľovi.

6. Týždenníci sú povinní  po 5 minútach po zazvonení oznámiť vedeniu školy, ak trieda nemá vyučujúceho. 

7. Po skončení vyučovania týždenníci prezrú triedu. Zabudnuté veci odovzdajú triednemu učiteľovi alebo na vrátnicu.

8. Žiaci zodpovední za šatne /šatňové skrine/ prichádzajú ako prví a odchádzajú poslední. Dozerajú,  aby bola šatňa /šatňová skriňa/ počas vyučovania uzamknutá a kľúče bezpečne uložené.  Bez súhlasu triedneho učiteľa nesmú sprístupniť šatňové skrine pred skončením vyučovania.

9. Šatniari dozerajú , aby si žiaci zavesili vrchné ošatenia na vešiaky, taktiež aby zoradili obuv.

10. Šatniari dozerajú, aby si žiaci nenechávali v šatni zvyšky jedál.

 

XI. Práva žiaka a rodiča

   

 Žiak má právo na:

-          slušné a ohľaduplné správanie sa  zo strany dospelých

-          vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu , rozumových a psychických schopností

-          aby mu nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne, primerane jeho  veku, aby sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov.

-          objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností

-          oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase

-          využívanie školských zariadení, učební a učebných pomôcok

-          sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a svojim správaním neruší seba, učiteľa    alebo spolužiakov

      -  využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie,   poradenského psychológa

-          ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov

-          na individuálny prístup v prípade akéhokoľvek hendikepu

-          cez prestávku na oddych a na konzumáciu jedla a nápojov

-          má právo byť chránený pre akoukoľvek formou diskriminácie

      -     zdôveriť sa učiteľovi s akýmkoľvek problémom

      -     prísť za vedením školy s akýmkoľvek problémom

Svoje právo si môže uplatňovať žiak tak, aby iným nespôsobil škodu.

 

Rodič /zákonný zástupca/  má právo  na :

-          poskytnutie bezplatného vzdelávania

-          vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie

-          informácie o škole

-          prijatie do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko

-          odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok

-          povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky

-          požiadať o komisionálne preskúšanie  svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie

-          úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa

-          dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa

-          informácie o dochádzke dieťaťa do školy

-          oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, ktorý upravuje práva a povinnosti žiaka

-          vyriešenie podnetov a sťažností

-          vydanie potvrdenia o návšteve školy

-          vydanie odpisu vysvedčenia a pod.

      -     byť volený do Rady školy

 

 

XII.  Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

1. Cieľom tohto školského poriadku je zabezpečiť v maximálnej možnej miere napĺňanie cieľov školy a zabezpečenie čo najefektívnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu.

2. Cieľom tohto školského poriadku je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov školy.

3. Na dodržiavaní jednotlivých ustanovení školského poriadku sa podieľa žiak i jeho zákonný zástupca

4. V prípade akýchkoľvek nejasností a námietok voči niektorému ustanoveniu školského poriadku, resp. v prípade doplňujúcich návrhov je potrebné uviesť to na rodičovskom združení.

5. S týmto školským poriadkom musia byť oboznámení všetci žiaci v priebehu prvého školského týždňa a rodičia na prvom rodičovskom združení v každom školskom roku. Školský poriadok v tlačenej forme je umiestnený v každej triede a v elektronickej forme na internetovej stránke školy.

 

 

Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňa 1.9.2011                                                

 

 

                                                                                              Mgr. Ľudmila Bričová

                                                                                    riaditeľka školy

 

 

 

 

Sme škola s 27 ročnou tradíciou.
nájdete nás na mape mesta Košice