Vítame Vás na našej stránke!

 

 

Toto Logo používame od založenia školy

 

 

Hurá, máme školský parlament! J

 

V októbri tohoto školského roku začal na našej škole činnosť školský parlament. Je zložený zo žiakov a pedagogických pracovníkov školy. Svoje zastúpenie v ňom má každá trieda od 4. po 9. ročník, ktorú reprezentuje zvolený žiak – zástupca triedy. Čestným predsedom je pani riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Bričová. Koordinátorkou sa stala p. učiteľka Mgr. Zuzana Hišemová.

Na našom druhom zasadnutí sme schválili stanovy, podľa ktorých sa parlament riadi. Zároveň sme si spomedzi členov zvolili predsedu, podpredsedu a zapisovateľa školského parlamentu.

Tu sú ich mená:

 

predseda                    Richard Varga, 9.A

podpredseda               Anita Pappová, 9.B

zapisovateľ                 Matej Hudák, 8.A

členovia                      Radka Morochovičová, 4.A

                                   Gabriela Briškárová, 4.B

                                   Peter Makláry, 5.A

                                   Veronika Schűrgerová, 6.A

                                   Martina Makaturová, 6.B

                                   Miriam Gajková, 7.A

                                   Viktória Rusnáková, 7.B

                                   Matej Hudák, 8.A

                                   Richard Varga, 9.A

                                   Anita Pappová, 9.B

 

Medzi ciele a poslania parlamentu patrí:
1. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 
2. Podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia. 
3. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii. 
4. Riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania v škole aj mimo nej. 
5. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzanie prvkov demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam. 
6. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole a riešenie výchovno – vyučovacích problémov žiakov. 

Akcie

Spoločnými silami sa nám doteraz podarilo v mesiaci november pripraviť príspevok pri príležitosti slávenia 17. novembra, dňa boja za slobodu a demokraciu, prezentovaný v školskom rozhlase. Ďalšou úspešnou  aktivitou bola organizácia podujatia s názvom „Noc v škole“, ktorá bola pripravená pre žiakov siedmeho ročníka. V decembri sme spoločne pripravili návštevu Mikuláša v jednotlivých triedach. Aktuálne prebieha zbierka šatstva, hračiek a potravín pre rodiny z krízového centra, o ktorej sa môžete bližšie dozvedieť z plagátikov vo vašich triedach.

Na nasledujúce mesiace pre vás pripravujeme zaujímavé akcie.

Tešíme sa na vaše návrhy a pripomienky, ktoré nám môžete adresovať prostredníctvom svojich zástupcov.       

Mgr.Zuzana Hišemová-koordinátor

 

Štatút školského parlamentu

 

Článok 1

Základné ustanovenia1. Školský parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V parlamente sú žiaci od 4. po 9. ročník. 
2. Každú triedu v školskom parlamente reprezentuje jeden zástupca triedy. Pedagogických zamestnancov školy zastupuje učiteľ druhého stupňa. 
3. Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Drábova 3 v Košiciach. 

Článok 2 

Poslanie parlamentu1. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole. 
2. Podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia. 
3. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii. 
4. Riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania v škole aj mimo nej. 
5. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzanie prvkov demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam. 
6. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole a riešenie výchovno – vyučovacích problémov žiakov. 

Článok 3 

Organizácia činnosti parlamentu1. Svojho zástupcu si volia žiaci v ročníkoch 4-9. Ich poslanecký mandát zaniká v prípade ak si neplnia svoje povinnosti, resp. hrubo porušia školský poriadok. Odvolať zástupcov môže jedine školský parlament. 
2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy. 
3. Zástupcovia ŽP spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu parlamentu a zapisovateľa. 
4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok. 
5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy. 
6. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas. 
7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov. 
8. Parlament zasadá 1 - krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí. 
9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu. 

 

Článok 4 

Rokovací poriadok parlamentuI. schôdzu vedie predseda ŽP alebo predsedníctvo ŽP
1. vedúci zasadnutia je povinný: 
- zistiť uznášaniaschopnosť zasadnutia podľa prezenčnej listiny
- viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo
- rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie

II. vedúci zasadania má právo: 
- vylúčiť účastníka ŽP zo zasadnutia, ak nepatričným správaním 
narušuje hladký priebeh zasadnutia 

III. každý účastník zasadnutia ŽP je povinný: 
- dodržiavať rokovací poriadok
- zapísať sa do listiny prítomných
- správať sa tak, aby svojim správaním nenarušil hladký priebeh zasadnutia ŽP

IV. každý účastník zasadnutia ŽP má právo: 
- vyjadriť svoj názor (prihlásením sa o slovo) 
- zapájať sa do diskusie o prerokúvaných otázkach
- zúčastniť sa hlasovania 
- návrh je prijatý po uznesení nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze ŽP 
- súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak

V. z každého zasadnutia sa urobí stručný zápis. Tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy zástupca učiteľského zboru v spolupráci s predsedom a zapisovateľom. Pedagogický dozor ŽP priebežne na pedagogických poradách informuje ostatných vyučujúcich. 

VI. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek predsedu, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad. 

Tento štatút nadobúda platnosť dňom 21.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme škola s 26 ročnou tradíciou.
nájdete nás na mape mesta Košice

 

Členovia parlamentu