Vítame Vás na našej stránke!

 

Nové logo školy, navrhnuté k 25.výročiu založenia školy

 

Školská jedáleň


 

Vedúca jedálne: Irina Kostrejová

Hlavná kuchárka: Milena Bobaliková

Kontakt:     tel: 055/6 437 634
 

 

Oznámenie

 

Od 10.10.2011 sa zvyšuje stravná jednotka v ZŠ takto:

 

 I. stupeň:      z 0,90 na 1,01 €

 II.stupeň:      z 0,96 na 1,09 €

 

 

 


 

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa

Povinnosťou rodiča v prípade ochorenia dieťaťa je do 8,00 hod dieťa odhlásiť.

Odhlásenie dieťaťa z iného dôvodu treba urobiť deň dopredu.


 

Platenie stravy

Stravu je potrebné vyplatiť do 5. dňa nastávajúceho mesiaca.

Šeky dostávajú deti týždeň dopredu.

V prípade, že nebude strava vyplatená včas, dieťa obed nedostane.

 

  INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV 

 

 

Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení  školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania  používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy  pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.

Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm.b zákona č.355/2007 Z.z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so  zodpovedajúcou  energetickou a biologickou hodnotou.

 

Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení  a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

a/ pri zabezpečovaní  pedagogického dozoru  nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni

b/ pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov.

c/ pri výchove ku spoločenskému správaniu zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov žiakov.

Hlavné jedlo pre žiakov 1.stupňa ZŠ podávať najneskôr po 5.vyučovacej hodine a pre žiakov 2.stupňa po 6.vyučovacej hodine.

 

MILÍ RODIČIA!

 

S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá  podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty.  Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive. V rámci 5. stravovacích dní v jednosmennom stravovaní jedálny lístok má obsahovať :

 

a/ dve.hlavné jedlá z mäsa

b/ jedno hlavné jedlo zmiešané-polomäsité

c / 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.

V školskej jedálni stravujeme 3.skupiny stravníkov.

1.     skupina  je prvý stupeň 1-4

2.     skupina je druhý stupeň 5-9

3.     skupina sú dospelí ( t.j. zamestnanci školy a školskej jedálni )

Stravná jednotka pre 1.st.0,90centov, 2.st.0,96centov, dospelí 1,06.

 

Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.

Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch  pre jednotlivé vekové kategórie.

 

Naša školská jedáleň získala CERTIFIKÁT  ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ  za účasť v projekte ŠKOLSKÁ MLIEČNÁ LIGA v školskom roku 2009/2010, ktorou podporila výchovu detí a mládeže ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej výživy. Aj tohto školského roku 2010/2011 sa zapojila do tohto projektu.

V školskom roku 2009/2010 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia  MŠ SR č.15/2009  a nariadenia vlády č.341/2009 Z.z.o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu VIVA, ktorá dodávala ovocné šťavy  jablkové a jablkovo-mrkvové. Tohto školského roku pokračujeme  ďalej s odberom.

 

MILI RODIČIA!

Svoje dieťa na stravu do školskej jedálne môžete prihlásiť v priebehu celého školského roka. .Môže to byť na jeden deň, týždeň, mesiac na tel.čísle:6437 634 do 8.hod.ráno

 

 

 

 

                                                                                Vedúca ŠJ: Kostrejová Irena.

 

 

Sme škola s 26 ročnou tradíciou.
nájdete nás na mape mesta Košice

 

 

Jedálny lístok

Zmena jedálneho lístka vyhradená.

 

Zverejňovanie faktúr